• 0252-673329
  • scriba@cgknieuw-vennep.nl
  • Dorpstraat 27, 2152 BA Nieuw-Vennep

Formulier bevestiging huwelijk, versie 2003

Formulier voor de bevestiging van het huwelijk

Hieronder staat het formulier dat gelezen kan worden bij de bevestiging van het huwelijk. Dit formulier is vastgesteld door de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland in 2003.

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Onderwijs

Voor de overheid, als dienares van God, is het huwelijk van …… en …… gesloten. Het is goed dat het huwelijk van de gelovigen ook in de samenkomst van de gemeente wordt bevestigd en dat Gods zegen erover wordt gevraagd. Daarom zijn we hier als gemeente bijeen.

God zegt ons in zijn Woord, dat Hij man en vrouw geschapen en voor elkaar bestemd heeft. Hij heeft het huwelijk gegeven als een gave en opdracht en zijn zegen erover beloofd. Want God, onze Vader, die alles schiep, schiep de mens naar zijn beeld. Hij zei: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen en God zei tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk.

Overeenkomstig dit Woord is het huwelijk een totale levensgemeenschap van één man en één vrouw die aangegaan wordt voor het leven. Zij zijn in unieke zin verbonden aan elkaar, vormen samen een eenheid en zijn wederzijds verantwoordelijk. Om die hechte eenheid voor ieder duidelijk te laten zijn, wordt het huwelijksverbond ook officieel en in het openbaar gesloten en kerkelijk bevestigd.

Het huwelijk als goede gave van God is door de zondeval geschonden. Maar God, die zeer barmhartig is, heeft het huwelijk in stand gehouden en zijn zegen laten voortduren. Daarom heeft onze Here Jezus Christus het huwelijk als instelling van God geëerd door aanwezig te zijn op de bruiloft te Kana en door het wonder dat Hij daar verrichtte. Ook heeft Hij de verbreking van het huwelijk veroordeeld toen Hij zei: Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Het is Gods bedoeling dat man en vrouw elkaar voor altijd trouw blijven.

In de brieven van de apostelen wordt over het huwelijk gesproken als een gave van God die geheiligd wordt door het Woord van God en door het gebed. Paulus noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheimenis. Dat betrekt hij op de eenheid tussen Christus en zijn gemeente.

We moeten het huwelijk dan ook niet lichtvaardig aangaan, maar weloverwogen, eerbiedig en dankbaar, in de vreze des Heren. De gemeenschap voor heel het leven mag een vreugde zijn, waarin man en vrouw in trouw elkaar liefhebben en toegewijd en hulpvaardig voor elkaar leven. Door de zonde ondervinden ook de gehuwden veel tegenslag en verdriet. Toch mogen zij op grond van Gods beloften ook in moeiten en zorgen zeker zijn van de goedheid en hulp van de Here.

 

Doel

Het is goed te weten met welk doel de Here God het huwelijk heeft ingesteld.

De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw in oprechte liefde aan elkaar verbonden zijn en daarom elkaar in vreugde toebehoren, elkaar trouw zullen helpen in alles wat tot het tijdelijke en eeuwige leven behoort. De bedoeling is in de tweede plaats, dat door het huwelijk het menselijke geslacht en ook de kerk wordt voortgezet en dat de ouders, wanneer kinderen aan hen worden toevertrouwd, die kinderen zullen opvoeden en voorleven in de kennis en dienst van de Here. Samen zullen zij in het huwelijk trouw leven overeenkomstig de wil van God met een goed en gerust geweten en hun lichaam – dat een tempel van de Heilige Geest is – niet verontreinigen.

 

Wederzijdse verplichtingen

Vandaag sluit u als man en vrouw een huwelijksverbond. Daarmee spreekt u uit dat u overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus elkaar in liefde zult toebehoren en elkaar trouw zult helpen.

In de Schrift wordt dit verbond vergeleken met de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Christus als het Hoofd van zijn gemeente heeft zich in liefde voor haar overgegeven. Zo behoort ook de man zijn vrouw lief te hebben en zich ten goede voor haar in te zetten.

De gemeente als het lichaam van Christus heeft in eerbied haar Here lief. Zo behoort ook de vrouw haar man respectvol lief te hebben en zich ten goede voor hem in te zetten. Zoals de apostel Paulus schrijft: Gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man. Zij zullen elkaar hoogachten en voor beiden geldt: weest elkaar onderdanig in de vreze van Christus.

Samen zult u zoeken naar de wil van God voor uw leven. Samen zult u trouw en met toewijding uw taak verrichten en zorgen voor uw gezin. Samen zult u de kinderen – indien u die worden toevertrouwd – voorgaan in een leven met God en zijn gemeente.

Uw gezin zal deel zijn van een groter geheel. Ten opzichte van kerk en samenleving hebt u de roeping om als een hechte eenheid naar buiten te treden.

Besef dat u erfgenamen bent van de genadegave van het leven. Wees vergevensgezind en leef samen in wijsheid, opdat uw gebeden tot God niet worden verstoord.

Van de gemeente mag u verwachten dat zij voor u zal bidden en u zal ondersteunen als de tijd en omstandigheden daar aanleiding toe geven.

 

(In het formulier volgen twee varianten. Of het bruidspaar spreekt de belofte naar elkaar uit of de predikant stelt aan het bruidspaar de vragen.)

A. Belofte

(waarbij bruid en bruidegom elkaar de rechterhand geven)

Ik, …… verklaar hier voor God en zijn gemeente dat ik jou, …… genomen heb en neem tot mijn vrouw en ik beloof dat ik je nooit zal verlaten in goede noch kwade dagen in rijkdom noch armoede in gezondheid noch ziekte totdat de dood ons zal scheiden; en ik beloof dat ik in liefde mij ten goede voor jou zal inzetten dat ik heilig met je zal leven trouw in alle dingen zoals het evangelie dat vraagt.

Ik, …… verklaar hier voor God en zijn gemeente dat ik jou, …… genomen heb en neem tot mijn man en ik beloof dat ik jou nooit zal verlaten in goede noch kwade dagen in rijkdom noch armoede in gezondheid noch ziekte totdat de dood ons zal scheiden; en ik beloof dat ik in liefde mij ten goede voor jou zal inzetten dat ik heilig met je zal leven trouw in alle dingen zoals het evangelie dat vraagt.

 

B. Vragen

nn verklaart u hier voor God en zijn gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw vrouw …… en belooft u dat u haar nooit zult verlaten in goede noch kwade dagen in rijkdom noch armoede in gezondheid noch ziekte totdat de dood u zal scheiden; en belooft u dat u zich in liefde voor haar zult inzetten dat u heilig met haar zult leven trouw in alle dingen zoals het evangelie dat vraagt.

nn verklaart u hier voor God en zijn gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw man …… en belooft u dat u hem nooit zult verlaten in goede noch kwade dagen in rijkdom noch armoede in gezondheid noch ziekte totdat de dood u zal scheiden; en belooft u dat u zich in liefde voor hem zult inzetten dat u heilig met hem zult leven trouw in alle dingen zoals het evangelie dat vraagt.

 

Bevestiging en zegen

(waarbij het bruidspaar knielt)

God de Here heeft u samengevoegd; Hij heeft u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen. De Vader der barmhartigheid verbinde u met zuivere liefde en trouw, vervulle u met zijn genade en geve u zijn zegen. Z o heeft God u dan samengevoegd als man en vrouw en wat God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Amen.

 

Gebeden

Barmhartige God en Vader, U hebt deze bruidegom en bruid tot elkaar gebracht e n hen door de band van het huwelijk verenigd; wij danken U voor de zegen die zij van U ontvangen op deze dag; wij bidden U dat zij onder uw hoede samen door het leven mogen gaan. Wil hun de genade geven, dat zij door de liefde van Christus steeds meer naar elkaar toegroeien, verbonden in de eenheid van het ware geloof. Schenk hun de kracht van uw Heilige Geest, opdat zij als man en vrouw in hun gezin leven naar uw goddelijke wil. Verleen hun uw gunst om, als het U belieft kinderen aan hen te geven, die op te voeden naar de eis van uw verbond, i n de onderwijzing, tucht en liefde van Christus. Heilig de band die hen verenigt, tot zegen voor henzelf, tot opbouw van de gemeente, tot een getuigenis voor anderen en tot eer van uw heilige Naam.

Wij bidden U voor mensen die elkaar eens als een geschenk uit uw hand ontvingen, dat ze in liefde trouw mogen blijven e n elkaar telkens opnieuw mogen ontdekken en herkennen. Wij bidden U v oor mensen die het gaandeweg moeilijk met elkaar hebben gekregen, dat ze elkaar mogen terugvinden. Wij bidden U v oor allen die van elkaar gescheiden zijn geraakt en voor hun kinderen. Houd hen vast in uw trouw en liefde, zodat verbittering geen plaats krijgt. Geef kracht en sterkte in alle moeiten. Wij bidden U voor weduwen, weduwnaren, voor wezen. Bewaar hen voor eenzaamheid en opstandigheid, vertroost hen door uw nabijheid.

Wij bidden U voor mensen die alleengaan. Wil hen zegenen met een leven ten dienste van U en tot zegen van velen. G eef ons allen, gehuwd of ongehuwd, uw genade, opdat wij elkaar kunnen dienen als een afglans van uw liefde en trouw. Ga zo met ons mee, ook op deze dag, verhoor onze gebeden en aanvaard onze lof en dank d oor Jezus Christus, onze Here, die ons heeft leren bidden:

 Onze Vader, die in de hemelen zijt; uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze; want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.