Formulier voor de openbare belijdenis des geloofs

Hieronder vindt u het formulier dat wordt gelezen als gemeenteleden belijdenis van hun geloof afleggen.

 

Geliefde broeders en zusters,

Gij zijt hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor Zijn heilige gemeente belijdenis te doen van uw geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkeraad u aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand uwer wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen belijdenis af te leggen en verzoeken u daartoe in dit plechtige ogenblik van uw leven voor vele getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vragen:

Ten eerste: gelooft gij dat de waarheid Gods die in het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard en in de artikelen van het chris­telijk geloof beleden is en in de christelijke kerk alhier geleerd wordt, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is, en is het uw voornemen in de belijdenis daarvan door de genade Gods standvastig te blijven in leven en sterven?

Ten tweede: betuigt gij dat ge u vanwege uw zonden mishaagt, u voor God verootmoedigt,

uw leven buiten u zelf in Jezus Christus zoekt, en begeert ge ’s Heren dood te ver­kondigen tot

versterking van uw geloof?

Ten derde: belijdt gij dat het u een hartelijke behoefte Is, door de kracht van de Heilige

Geest, God de Here lief te hebben en Hem te dienen naar Zijn Woord, u als getrouw lid van

de gemeente van Christus te openba­ren, mede te arbeiden aan de opbouw van Zijn gemeente,

Zijn Naam te belijden in de wereld en u gewillig te onderwerpen aan het herderlijk opzicht en

de tucht van de kerk?

 

Wat is hierop uw antwoord?

Antwoord: ja.

 

Nu gij deze belijdenis hebt uitgesproken deelt gij als leden met alle rechten en plichten in de

gemeenschap van de kerk. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Here Jezus Christus sterke u door Zijn Heilige Geest! Amen.