Formulier voor de bevestiging van het huwelijk

Hieronder staat het formulier dat gelezen kan worden bij de bevestiging van het huwelijk

 

Wij zijn als gemeente bijeen voor de bevestiging van het huwelijk van N. en N., want het is goed, dat het huwelijk van de gelovigen, dat voor de burgerlijke overheid als Gods dienares gesloten is, ook in de samenkomst van de gemeente van Christus bevestigd wordt en dat Gods zegen erover wordt afgesmeekt.
God de Here openbaart ons in Zijn Woord, dat Hij man en vrouw geschapen en voor elkaar bestemd heeft, hun het huwelijk als gave en opdracht gegeven en er Zijn zegen over be¬loofd heeft. Want God, onze Vader, Die hemel en aarde en al wat daarin is, geschapen heeft, schiep de mens naar Zijn beeld.

N.V.: Het is niet goed, zo sprak Hij, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk. 1)

Deze schone gave van God is door de zondeval van de mens geschonden. Maar God Die groot is in barmhartigheid, heeft herstel van de huwelijkseenheid willen geven en Zijn zegen bestendigd. Daarom heeft onze Here Jezus Christus het huwelijk als instelling van Zijn hemelse Vader geëerd door Zijn tegenwoordigheid op de bruiloft te Kana en door het teken dat Hij daar verrichtte. Hij heeft de verbreking van het huwelijk veroordeeld toen Hij sprak: „Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet”.2)

In de apostolische onderwijzing van het Nieuwe Testament wordt het huwelijk erkend als een gave van God, die geheiligd wordt door het Woord van God en door het gebed. De apostel noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheimenis dat hij betrekt op de eenheid tussen Christus en de gemeente.3)

Daarom moet men het huwelijk niet lichtvaardig of gedachteloos aangaan, maar eerbiedig en dankbaar, in de vreze des Heren. De gemeenschap voor heel het leven mag een vreugde zijn, waarin man en vrouw liefde en trouw, hulp en toewijding van elkaar ontvangen. Hoewel door de zonde ook de gehuwden velerlei tegenspoed en leed overkomt, mogen zij toch naar Gods beloften verzekerd zijn van de gunst en bijstand des Heren.

Opdat gij nu in uw huwelijk naar Gods geboden en uit Zijn beloften moogt leven, dient gij te weten, waartoe God het huwelijk heeft ingesteld.
De bedoeling is in de eerste plaats, dat man en vrouw door oprechte liefde verbonden elkaar in vreugde zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alles, wat tot het tijdelijke en eeuwige leven behoort.
In de tweede plaats, dat door het huwelijk het menselijk geslacht en ook de kerk des Heren wordt gebouwd, en dat de ouders hun kinderen als het God belieft hun die te geven, in de kennis en vreze des Heren opvoeden en voorgaan. Iedere man leve met zijn vrouw en iedere vrouw leve met haar eigen man overeenkomstig de wil van God met een goed en gerust geweten, opdat ons lichaam als een tempel van de Heilige Geest niet verontreinigd wordt.

Vervolgens zult gij uit Gods Woord horen, hoe zich de een jegens de ander in het huwe¬lijk dient te gedragen.
De man, die door God gesteld is tot hoofd der vrouw, zal zijn vrouw liefhebben zoals Christus Zijn gemeente heeft liefgehad. Hij zal haar leiden en troosten, dienen en beschermen evenals Christus de troost en bijstand van Zijn gemeente is.
De vrouw zal haar man onderdanig zijn zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Zij zal haar man liefhebben en dienen, hem volgen, met hem het gezin verzorgen en het sieraad vertonen van een zachtmoedige en stille geest.
Beiden zult gij overeenkomstig Gods gebod trouw en toegewijd uw arbeid verrichten. Gij zult ook verstaan, dat uw gezin deel is van een grotere gemeenschap, en dat gij een roeping hebt ten opzichte van kerk en samenleving. Wandelt in de vreze des Heren. Bedenkt, dat gij erfgenamen van de genade des levens zijt. Weest vergevensgezind en leeft met elkaar in wijsheid, opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Nu wij overgaan tot de bevestiging van dit huwelijk, verzoeken wij u, bruidegom en bruid, op te staan en elkaar de rechterhand te geven.

(Vraag aan de man:)

N     verklaart gij hier voor God en Zijn
gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw vrouw N…, en belooft gij, dat gij haar nimmer zult verlaten in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in gezondheid noch ziekte, totdat de dood u zal scheiden; dat gij haar in liefde zult leiden en dienen, zoals een godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is; dat gij heilig met haar zult leven, haar trouw houdende in alle dingen overeenkomstig het heilig evangelie? Antwoord: Ja.

(Vraag aan de vrouw:)

N    , verklaart gij hier voor God en Zijn
gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot
uw man N     en belooft gij, dat gij hem
nimmer zult verlaten in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in gezondheid noch ziekte, totdat de dood u zal scheiden; dat gij hem in liefde zult volgen en dienen, zoals een godvrezende vrouw aan haar wettige man schuldig is; dat gij heilig met hem zult leven, hem trouw houdende in alle dingen overeenkomstig het heilig evangelie? Antwoord: Ja.

(Hierna spreekt de dienaar:)
Weest ervan verzekerd, dat God de Here u samengevoegd en u door Zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft. De Vader der barmhartigheid vervulle u met Zijn genade, verbinde u met rechte liefde en trouw en geve u Zijn zegen. Amen.

Omdat wij van onszelf echter niets goeds hebben en alle goede gaven van boven, van de Vader der lichten ons toekomen, zult gij knielen voor het aangezicht des Heren, opdat de gemeente met en voor u bidde:

Barmhartige God en Vader, Die deze bruidegom en bruid tot elkaar gebracht en door de band van het huwelijk verenigd hebt, wij danken U voor de zegen, die Gij aan dit echtpaar geeft, dat zij onder Uw hoede samen door het leven mogen gaan. Wil hun de genade geven, dat zij door de liefde van Christus steeds meer naar elkaar toe groeien, verbonden in de enigheid van het ware geloof. Schenk hun de kracht van Uw Heilige Geest, opdat zij als man en vrouw in hun gezin leven naar Uw goddelijke wil.
(Verleen hun Uw gunst om, als het U belieft hun kinderen te geven, die op te voeden naar de eis van Uw verbond, in de onderwijzing, tucht en liefde van Christus).
Heilig de band die hen verenigt, tot zegen voor henzelf, tot opbouw van de gemeente, tot een getuigenis voor anderen en tot eer van Uw heilige Naam. Wil ons verhoren, o God en Vader, om Jezus Christus’ wil, in Wiens Naam wij tot U bidden:
Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij
vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid
in der eeuwigheid.
Amen.

Gen. 1 : 27, 28 en 2 : 18, 24
Joh. 2 : 1—11 en Matth. 19 : 6
1 Tim. 4 : 4 en Ef. 5 : 32