Formulier om de heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen

Hieronder vindt u het formulier dat gebruikt kan worden bij de bediening van de Heilige Doop.

 

Geliefden in onze Here Jezus Christus,

 

De Doop is door onze Here Jezus Christus voor Zijn gemeente ingesteld, toen Hij Zijn apostelen opdroeg: Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.  In Zijn Woord heeft God ons geopenbaard, hoe wij de Doop moeten verstaan.

Ten eerste zegt de Doop ons, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Wij kunnen in Gods rijk niet komen, tenzij wij wedergeboren worden. De onderdompeling in of besprenging met het water stelt ons de onreinheid van ons hart voor ogen. Zo worden wij vermaand onszelf te mishagen, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken.

Ten tweede is de Doop een teken en zegel van de afwassing der zonden in Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de Naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, betuigt en verzegelt God de Vader ons, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom met alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ons ten beste keren wil. En als wij in de Naam van de Zoon gedoopt worden, verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, verzekert Hij ons, dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Hij toch eigent ons toe wat wij in Christus hebben: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal met de gemeente der uitverkorenen voor God zullen staan in het eeuwige leven, heilig en onbesmet.

Ten derde worden wij krachtens het verbond door de Doop geroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand en met geheel onze kracht, de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw, goedvrezend leven wandelen. En als wij uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en niet in de zonde blijven liggen, want de Doop is een zegel en onwrikbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen deze dingen nog niet begrijpen, mogen zij niet van de Doop worden uitgesloten, omdat zij ook zonder het zelf te weten in Adam veroordeeld zijn en in Christus tot genade aangenomen worden. God spreekt immers tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarin ook tot ons en onze kinderen: hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn.

Dit betuigt ook Petrus met de woorden: Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. God heeft voorheen de besnijdenis bevolen als een zegel van het verbond en van de gerechtigheid door het geloof. Christus heeft de kinderen omarmd, hun de handen opgelegd en hen gezegend. In de plaats van de besnijdenis is de Doop gekomen. Daarom moeten de kinderen als erfgenamen van Gods rijk en van Zijn verbond gedoopt worden. En de ouders zijn verplicht hun kinderen bij het opgroeien in dit alles te onderwijzen.

 

Opdat deze doopsbediening tot Gods eer, tot onze troost en tot opbouw der gemeente zal geschieden, willen wij Zijn heilige Naam aanroepen.

Almachtige, eeuwige God,

Gij hebt door Uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft, en de gelovige Noach met de zijnen door Uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij hebt de verharde Farao met heel zijn leger in de Rode Zee doen verdrinken en Uw volk Israël droogvoets daardoorheen geleid. Gij hebt ons hierin voorafbeeldingen van de Doop gegeven. Wij bidden U bij Uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij dit Uw kind (deze Uw kinderen) genadig wilt aanzien en door Uw Heilige Geest in Uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat het met Hem begraven worde in Zijn dood en met Hem moge opstaan in een nieuw leven. Laat het zijn kruis, Hem dagelijks navolgende, blijmoedig dragen en Hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven – dat toch niet anders is dan een gestadige dood – om Uwentwil getroost zal verlaten en op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, Uw Zoon, zonder vrees moge verschijnen – door Hem, onze Here Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen

Vragen aan de ouders

Geliefden in de Here Jezus Christus, God heeft de Doop ingesteld om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte of bijgelovigheid moeten wij de Doop begeren. Om deze gezindheid te doen blijken zult gij de volgende vragen oprecht beantwoorden:

Ten eerste: Belijdt gij dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daaromaan velerlei ellende, ja zelfs aan het eeuwige oordeel onderworpen zijn, maar dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van Zijn gemeente behoren gedoopt te wezen?

Ten tweede: Gelooft gij dat de waarheid Gods, die in het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard is en in de artikelen van het christelijk geloof beleden en in de christelijke kerk alhier geleerd wordt, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is?

Ten derde: Belooft gij dit kind (deze kinderen), waarvan gij vader en moeder zijt, naar uw vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen in de waarheid Gods en het (hun) een voorbeeld van een christelijke levenswandel te geven?

 

Antwoord: ja.

 

Doopsformule

N……., ik doop u in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.

 

Dankzegging

Almachtige, barmhartige God en Vader,

wij danken en loven U, dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven, ons door Uw Geest tot leden van Hem geheiligd en in Hem tot Uw kinderen aangenomen hebt, en dat Gij ons dit door de heilige Doop bezegelt. Wij bidden U om Jezus wil voor dit kind (deze kinderen), dat Gij het met Uw Heilige Geest altijd wilt leiden en regeren. Laat het naar Uw Woord worden opgevoed en in de Here Jezus Christus tot geestelijke wasdom komen, opdat het Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij hem en ons allen bewezen hebt, zal erkennen en belijden. Laat het in alle gerechtigheid onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester Jezus Christus leven en met volharding tegen de zonde, de duivel en zijn gehele rijk strijden en overwinnen, om U en Uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen